За нас

ВУЛЕ ЈУНИОР – Н Никола ДООЕЛ експорт импорт
Друштво за производство и трговија на големо и мало.
ул. 13 бр. 91 Скопје, Македонија
Управител: Никола Димушевски

Друштвото Вуле Јуниор-Н е формирана на 20.10.1987 година во Скопје.
Основна дејност на друштвото е во доменот трговијата и сервисни услуги.

Кошница