K6-благајна

Оваа каса е наменета за чување пари, драгоцености, документи и др.

Категорија: